วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Gamble for Victory. Battle of Gettysburg


Osprey Publishing
ISBN: 184603051X
edition 2006
PDF - 48 pages - 13,39 mb