วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Home Workshop Guns Firearms Vol 4-The 9mm Machine Pistol


Bill Holmes
Paladin Press
1996
PDF/RAR - 5.9 MB - 89 pages