วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Foundations of Mathematical Economics


Michael Carter
The MIT Press
2001
ISBN: 0262032899
365 Pages - PDF - 2.22 MB