วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Conway's All The World's Fighting Ships 1906-1921


Robert Gardiner, Randal Gray
Conway Maritime Press Ltd, 1986
ISBN: 0851772455
416 pages - PDF - 216 MB