วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

The Road to Safwan: The 1st Squadron, 4th Cavalry in the 1991 Persian Gulf War

ผู้เขียน Stephen Alan Bourque, John W. III Burdan
พิมพ์ที่ University of North Texas Press
ปีที่พิมพ์ 2007
338 pages
ISBN: 978-1-57441-232-1
PDF
3.66 MB
----------------------------------------
หน้งสือเล่มนี้เป็นเสมือนบันทึกการปฏิบัติการของพัน.1 กรม ม.4 ทบ.สหรัฐ ที่ได้เข้าปฏิบัติการในสงครามอ่าวเปอร์เซีย ปี 1991. หนังสือแบ่งเป็น 16 บท ตั้งแต่ได้รับคำสั่งจนกระทั่งสิ้นสุดปฏิบัติการ และเดินทางกลับบ้าน.